văn bảnCông tác Hành chính tổng hợpCông tác Tổ chức
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.951
Số người trực tuyến: 42
Trang chủ  >>  Công tác HCTH và TCCB
HCTH

V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030

Phòng HCTHPhòng Thanh tra, pháp chế
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
02:55' PM - Thứ năm, 21/10/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH QUẢNG NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1574/KL-HCTH

V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Chi cục tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình đến công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

2. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Chi cục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của bộ phận thường trực cải cách hành chính của đơn vị trong triển khai các nội dung cải cách hành chính trong Chương trình cải cách hành chính và trong việc duy trì, giữ vững vị trí nhóm đầu về các Chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể, rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các bộ phận trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm Chương trình cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

4. Tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt trong thời gian qua, cụ thể:

- Tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các khung pháp lý, cơ chế, chính sách. Đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế, cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm nhằm đảm bảo quản lý nhà nước thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin;

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; không để tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức phải thực hiện đổi mới phong cách, tác phong, thái độ làm việc gắn với tư duy sáng tạo, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu phát triển của tỉnh, vì quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình vì nhân dân phục vụ.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ.

- Triển khai có hiệu quả các nội dung về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo quy định của Chính phủ. Xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, tạo động lực để mọi công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tân tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đảm bảo đúng thời gian quy định, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh theo lộ trình sau khi được phê duyệt, trong đó tập trung, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, các nền tảng ứng dụng nhằm đối mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công, truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức trên môi trường số theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Triển khai, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Các đơn vị trực thuộc Chi cục triển khai các nội dung về cải cách hành chính tại Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030 cần chủ động nghiên cứu, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

6. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Chi cục chịu trách nhiệm thực hiện công văn này. Giao Phòng Hành chính, tổng hợp phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công văn này, kịp thời báo cáo Chi cục trưởng những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở NN&PTNT;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: VT, HCTH.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Mạc Văn XuyênSố lượt đọc:  17  -  Cập nhật lần cuối:  21/10/2021 02:55:04 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)